PRIVACYVERKLARING INFENSE ADVOCATEN

Infense advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met deze privacyverklaring geven wij uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Infense advocaten verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Infense advocatenB.V., statutair gevestigd aan de Zutphenseweg 29-E2, (7418 AH) te Deventer. Infense advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, haar dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening zullen wij veelal een derde partij inschakelen. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van Infense advocaten.

Doel verwerking persoonsgegevens
Infense advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
– het uitvoeren van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten en/of tot het voeren van (gerechtelijke) procedures. Indien u een zaak in behandeling geeft aan een advocaat wordt daarbij in ieder geval om uw contactgegevens gevraagd;
– advisering, bemiddeling en verwijzing;
– facturatie van de verleende diensten en het innen van declaraties;
– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen. Een voorbeeld is de Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) die advocaten in een aantal gevallen verplicht bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het kan daarbij gaan om het opvragen en bewaren van een kopie identiteitsbewijs (paspoort);
– het voeren van een correcte (dossier-)administratie;
– het onderhouden van contact met u. Zo houden wij uw contactgegevens bij in ons klantsysteem en kunnen deze worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd;
– marketing- en communicatieactiviteiten;
– het verbeteren en beveiligen van deze website;

– het maken van gebruikersstatistieken. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij onder andere om onze website te verbeteren;
– werving en selectie;
– overige situaties waarin Infense advocaten een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Infense advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens in het kadervan de uitvoering van haar dienstverlening:

– (contact)gegevens en andere persoonsgegevens van onze cliënt, van onze wederpartij, dan wel van derden, die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat;
– (contact)gegevens die u ons (in eerste instantie) mondeling heeft verstrekt waaronder gegevens op visitekaartjes;
– persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website en elektronische nieuwsbrieven.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Infense advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Infense advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van één van de hierna te noemen grondslagen als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– wettelijke verplichting;
– uitvoering van een overeenkomst;
– verkregen toestemming van betrokkene(n);
– gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Infense advocaten deelt uw persoonsgegevens met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van
Infense advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Infense advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met het openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een
wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Infense advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor de derde partij eveneens gehouden
is tot naleving van de AVG. Door Infense advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of
deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Infense advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevensen zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en
organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Inhet geval Infense advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT- leverancier, zal Infense advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Infense advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en
regelgeving vereist is.

Rechten van betrokkenen
U heeft in beginsel het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u in beginsel het recht om bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw gegevens. Ook kunt u in sommige gevallen aan Infense advocaten vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde
partij over te dragen. Deze rechten zijn echter niet onbegrensd. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders aan waar binnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren. Een
verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de elders in deze privacyverklaring vermelde contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Infense advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Infense advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de eheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Klachten
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u eenklacht bij ons indienen via de elders in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens. Mochten
wij uw klacht niet kunnen oplossen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing privacyverklaring
Infense advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst momentzonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op  de website van Infense advocaten gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & contact
Infense advocaten is de beheerder van deze website. Zij is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de persoonsgegevensverwerkingen die plaatsvinden in het kader van haar juridische dienstverlening op deze website. Infense advocaten is gevestigd te (7418 AH) Deventer aan de Zutphenseweg 29-E2. Zij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59362189. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen. Indien u vragen heeft over de wijze waarop Infense advocaten omgaat met uw persoonsgegevens kunt u eveneens contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 25 mei 2018.