Wkb uitgesteld

Het hing al in de lucht, maar is nu definitief: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt uitgesteld. In de vorige nieuwsbrief informeerden we je dat de Omgevingswet later in werking zal treden. Doordat de Omgevingswet en de Wkb op veel onderdelen samenhangen, was de verwachting al dat ook de inwerkingtreding van de Wkb naar achteren zou worden geschoven. Afgelopen vrijdag heeft minister Ollongren dit schriftelijk bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister zegt toe er naar te streven de Tweede Kamer voor de zomer van 2020 te informeren over een definitieve invoeringsdatum. Zij wijst er wel nadrukkelijk op dat het tijdspad mede afhankelijk is van de ontwikkelingen rond het stelsel van de Omgevingswet.

Het systeem van kwaliteitsborging wordt dus op de langere baan geschoven. Belangrijkste redenen daarvoor zijn het uitstel van de Omgevingswet, en de gevolgen van de coronacrisis. De minister geeft verder aan dat het starten van proefprojecten minder snel gaat dan verwacht, en dat het een aandachtspunt is om tot een representatieve doorsnede van proefprojecten te komen. Door het uitstel zal meer gelegenheid bestaan om proefprojecten uit te voeren.

Aangezien de minister te kennen geeft dat de inwerkingtreding van “de Wkb” wordt uitgesteld lijkt dit te gelden voor de hele Wkb, inclusief het privaatrechtelijke deel: de nieuwe verborgen gebreken-regeling, het opleverdossier, de aangescherpte informatieverplichtingen bij woningbouw en de schriftelijke waarschuwingsplicht. Deze beoogde wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek (titel aanneming van werk) zouden in theorie ook apart in werking kunnen treden. De minister laat zich hierover echter niet specifiek uit in haar brief.

Uitstel betekent geen afstel. Zowel opdrachtgevers als aannemers kunnen meer voorbereidingstijd goed gebruiken. Voor werken die pas (ver) in 2021 tot een oplevering komen, is het nog steeds verstandig in de contractering rekening te houden met name de inhoud van het opleverdossier.

Naar overzicht actueel >