UAV-GC nieuwsflits

OG verantwoordelijk voor juistheid referentie-ontwerp

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gevolgen van onvolkomenheden in indicatieve informatie, aldus de rechtbank Den Haag. In dit concrete geval ging het om het door opdrachtgever verstrekte Referentie-ontwerp dat niet bindend was voorgeschreven, maar wel als leidraad gebruikt mocht worden voor de aanbieding op de aanbesteding.

Vindplaats:
Rechtbank Den Haag 1 juli 2020 (ECLI:NL:RBDHA:2020:5929).

Deze uitspraak onderstreept het belang van juiste informatieverstrekking door opdrachtgever (OG). Dat geldt ook voor verstrekte informatie die wordt aangeduid als ‘indicatief’, ‘voorlopig’ of ‘referentie’. De UAV-GC 2005 maken namelijk geen onderscheid in informatiesoorten (bindend of indicatief). OG moet dus in beginsel voor alle door hem verstrekte informatie instaan. Dit is mogelijk anders indien hij uitdrukkelijk een andere verantwoordelijkheidsverdeling vermeldt in bijvoorbeeld de Vraagspecificatie of basisovereenkomst.

Tegenvallende bodemgesteldheid
Het werk betreft de verbouw en renovatie van vier kavels tot schoolgebouwen voor de Driestar (OG). Bij de aanbesteding heeft OG een voorlopig ontwerp (aangeduid als Referentie-ontwerp) verstrekt. Inschrijvers mochten dit Referentie-ontwerp als leidraad nemen, of naar eigen inzicht aanbieden. In het Referentie-ontwerp stond de hoofddraagconstructie omschreven als “loodsenbouw (staal) op paalfundering met schroefpalen”. Dit bleek niet uitvoerbaar vanwege een minder draagkrachtige bodem (zoals uit later bodemonderzoek blijkt). Uiteindelijk zijn stalen buispalen in plaats van schroefmortelpalen toegepast. Daarnaast was veel meer staal nodig en liep ON vertraging op. ON (althans de curator van ON) verhaalt de kosten hiervan op OG.

Oordeel:

  • OG is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij beschikbaar stelt aan een opdrachtnemer (ON) (§ 3 lid 2 en 3 UAV-GC 2005). ON mag in beginsel ook uitgaan van de verstrekte informatie. OG bepaalt zelf welke informatie hij verstrekt aan ON, maar moet wel de noodzakelijke informatie tijdig verstrekken. Onvolkomenheden in de verstrekte informatie kunnen leiden tot kostenverhoging of termijnverlenging (§ 44 lid 1 sub b UAV-GC 2005). Dit lijdt uitzondering in geval van klaarblijkelijke fouten, omdat dan een waarschuwingsplicht ontstaat voor ON (§ 4 lid 7 UAV-GC 2005).
    De rechtbank overweegt dit en verwijst daarbij naar een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw ( 36.364, 6 november 2019), waarin dezelfde uitgangspunten uiteen waren gezet.
  • De UAV-GC 2005 maken geen onderscheid in soorten informatie (zoals bindende of indicatieve informatie). Het gebruik van dergelijke termen (zoals referentie of indicatie ontwerp) ontslaat OG niet van haar verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie. Dit is mogelijk anders indien deze verantwoordelijkheidsverdeling uitdrukkelijk anders is vermeld in de Vraagspecificatie of basisovereenkomst. Daarvan was hier geen sprake.
  • ON mocht in de gegeven omstandigheden afgaan op de geschiktheid van de voorgeschreven constructie en funderingsmethode toen zij haar aanbieding deed. OG draagt het risico van een tegenvallende bodemgesteldheid, en als gevolg daarvan, de aanpassingen in het ontwerp en vertragingen. Dat ON volgens de demarcatielijst (die deel uitmaakte van de contractstukken) verantwoordelijk was voor de planning en feitelijke uitvoering van het bodemonderzoek, maakt niet dat het risico van een tegenvallende bodemgesteldheid van OG op ON was over gegaan, zoals OG meent. Daarbij heeft ON aan haar waarschuwingsplicht voldaan door in het risicodossier bij haar aanbieding te wijzen op het ontbreken van bodeminformatie en daarmee samenhangende risico’s.

Vragen over deze signalering of advies nodig? Laat het ons weten!

Naar overzicht actueel >