Infense Advocaten B.V. – Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepenvervolgopdrachten of gewijzigde aanvullende opdrachten, die aan Infense advocaten B.V. (ook  aangeduid als: ‘’Infense advocaten’’) worden gegevens, alsmede op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan, die binnen of buiten de grenzen van deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of verband houdt met een opdracht aan Infense advocaten.
1.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2., zijn deze algemene voorwaarden ook bedongen tenbehoeve van (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze door Infense
Advocaten B.V. bij haar dienstverlening zijn betrokken, een (rechts)persoon als bedoeld in artikel 2.2. tweede volzin daaronder begrepen.

Artikel 2. Opdracht
2.1 Onder opdrachten in de zin van deze algemene voorwaarden worden verstaan alle overeenkomsten die met Infense advocaten tot stand komen.
2.2 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Infense advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De overeenkomst komt nimmer tot stand met een (rechts)persoon die, krachtens enige rechtsverhouding tot Infense Advocaten, de opdracht heeft aanvaard, de opdracht uitvoert en/of (direct of indirect) bij de uitvoering van de opdracht betrokken is, dan wel anderszins bij, voor of namens Infense Advocaten B.V. werkzaam is, of dat ten tijde van de totstandkomingen en/of uitvoering van de opdracht is geweest, daaronder in het bijzonder begrepen (a) personeel van Infense Advocaten, (b) een aandeelhouder en/of bestuurder van Infense Advocaten en (c) een (middellijk) aandeelhouder en/of bestuurder van een aandeelhouder van Infense Advocaten. Een dergelijke (rechts)persoon is nimmer (persoonlijk) gebonden aan de opdracht of op enige wijze aansprakelijk in verband met de opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.
2.3 De opdracht omvat de bevoegdheid van Infense Advocaten om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.
2.4 De opdrachtgever machtigt Infense Advocaten om voor de uitvoering van de opdracht niet tot haar organisatie behorende (rechts)personen, zijnde ‘derden’ (zoals bijvoorbeeld
deurwaarders en deskundigen), in te schakelen, namens en voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever machtigt Infense Advocaten om, namens hem, de door deze derden bedongen  (algemene) voorwaarden te aanvaarden, ook als deze (algemene) voorwaarden aansprakelijkheidsbeperkingen bevatten. Infense Advocaten zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van bijstand door deurwaarders en/of koeriers) bij de afweging om deze derden in te schakelen, alsmede bij de selectie van deze derden, zoveel als redelijkerwijze mogelijk is met de opdrachtgever overleggen.
2.5 Werkzaamheden die voortvloeien uit het direct of indirect in ontvangst nemen van gelden in verband met een opdracht worden tot de opdracht gerekend, ook als deze werkzaamheden
door een derde worden veroorzaakt.
2.6 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 3. Financieel
3.1 De in de opdrachtbevestiging genoemde bedragen, evenals tijdens de duur van de opdracht (nader) overeen te komen prijsafspraken, zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Infense Advocaten is bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, de geldende uurtarieven te wijzigen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Infense Advocaten kan te allen tijde van de opdrachtgever een redelijk voorschot verlangen voor te verrichten werkzaamheden, naast, indien de termijn voor de betaling van openstaande
declaraties is verstreken, de betaling van deze declaraties, alvorens (verdere) werkzaamheden worden verricht. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort, indien geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is en/of betaling van openstaande declaraties, na het verstrijken van de termijn voor betaling daarvan en herinnering nadien, niet terstond geschiedt. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1 Infense advocaten heeft een (of meerdere) beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en)afgesloten. Desgevraagd worden over deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en)  inlichtingen verschaft.
4.2 Iedere aansprakelijkheid van Infense advocaten en iedere aansprakelijkheid van een (rechts)persoon als bedoeld in artikel 2.2. tweede volzin (onverminderd het in artikel 2.2. bepaalde) is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst(en) in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst(en) in het betreffende geval voor rekening van Infense Advocaten komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekeringsovereenkomst(en) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 30.000,-, tot een bedrag gelijk aan het betaalde honorarium met een maximum van € 200.000,-.
4.3 Infense Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden, zoals bedoeld in artikel 2.4. Tevens vrijwaart de opdrachtgevers Infense Advocaten voor aanspraken van deze derden, met inbegrip van de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Artikel 5. Archivering
5.1 Infense advocaten heeft het recht het dossier dat betrekking heeft op de opdracht in kopie onder zich te houden.
5.2 Het dossier wordt gedurende ten minste zeven jaar bewaard, waarna het Infense advocaten vrij staat het dossier te vernietigen.

Artikel 6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
6.1 Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Infense Advocaten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien
zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Den Haag.

Artikel 7. Vertalingen van deze algemene voorwaarden
7.1. Indien aan de opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.