PUBLICATIE

Grondafname afdwingen? It ken net

Door Manfred Fokkema
Gepubliceerd op 18.01.2019

Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de Friese gemeente Waadhoeke een contractuele wederpartij ten onrechte gedwongen tot grondafname. Wat was hier aan de hand?

In 2006 sloot de gemeente met Franeker Zuid CV een exploitatieovereenkomst, met daarin onder andere de afspraken dat (i) partijen een grondexploitatie wilden voeren tegen marktconforme voorwaarden, (ii) er een uiterste (op)leveringsdatum zou gelden en (iii) partijen in overleg zouden treden indien zich bijzondere omstandigheden zouden voordoen.

Een bijzondere omstandigheid deed zich voor toen in 2008 aan een toekomstige woonbestemming goedkeuring werd onthouden en daardoor de grondexploitatie niet meer sluitend was. Het hof oordeelt, in een arrest van eind november 2018, dat er op de gemeente een vergaande verplichting rustte “om mee te denken en mee te werken aan alternatieve scenario’s voor de herontwikkeling van het plangebied.” De gemeente heeft zich volgens de raadsheren onvoldoende aan deze verplichting gehouden door te niet te reageren op een contractvoorstel van Franeker Zuid, maar door “ineens” te komen met een programma van eisen en na een fase van onderhandeling “vanuit het niets” afname van de gronden te eisen.

Volgens het gerechtshof is er aan de zijde van de gemeente sprake van schuldeisersverzuim. Hierdoor is er voor Franeker Zuid geen (opeisbare) verplichting tot grondafname. De gemeente Waadhoeke moet meewerken aan teruglevering van de gronden. Als de gemeente een uiterste afnamedatum had willen hanteren die ook gelding zou hebben bij bijzondere omstandigheden, dan had dit volgens het hof “uitdrukkelijk” onderdeel moeten zijn van de exploitatieovereenkomst.

Eerder in dezelfde maand had het Hof Arnhem-Leeuwarden al geoordeeld dat de gemeente Harlingen geen eigenaar is geworden van het Spaansen-terrein, omdat sprake was van een nietige aankoop vanwege staatssteun. Een probleem voor de lokale overheid, want een deel van de gronden is doorverkocht.
Binnen één maand tijd heeft het hof dus twee Friese gemeenten – onder het motto: it ken net – veroordeeld tot het feitelijk ongedaan moeten maken van een eerdere grondtransactie.
Heeft u een juridische vraag over een grondtransactie? Neem dan contact op met onze specialist Manfred Fokkema, telefonisch bereiken op 0570-75 8005 en per e-mail via manfred.fokkema@infense.nl

nAAR OVERZICHT PUBLICATIES >