Voorkom (uitvoerings)problemen bij bouwprojecten die geraakt worden door de PFAS-problematiek

In veel bouwprojecten wordt grond en/of bagger verzet. U zult mogelijk via de media hebben vernomen dat deze projecten flink vertraagd kunnen raken door – wat men noemt – “PFAS”. Maar wat is dat, waarom is het een probleem, en hoe ermee om te gaan?

Wat is PFAS?
PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen, een verzamelnaam voor stoffen zoals GenX en PFOS. Deze stoffen zijn decennialang in veel sectoren toegepast, van landbouw tot blusschuim en kleding. Ze bevinden zich daarom bijna overal in de bodem. Deze stoffen zijn nauwelijks biologisch afbreekbaar.

Waarom is PFAS problematisch?
Hoewel nog veel onduidelijk is, zijn er steeds meer aanwijzingen dat PFAS een gevaar voor de gezondheid kunnen vormen. Diverse PFAS zijn aangemerkt als “zeer zorgwekkende stof”. Er is nog geen definitieve norm voor het al dan niet mogen verwerken van met PFAS verontreinigde grond. Niettemin mag met PFAS verontreinigde grond niet zomaar worden toegepast of verwerkt. Op dit moment lopen diverse onderzoeken om de omvang van de problematiek in kaart te brengen en te komen tot een definitieve normstelling. In afwachting van het resultaat van deze onderzoeken, blijven definitieve regels vooralsnog uit. Daardoor komen steeds meer aanbestedingen en lopende projecten stil te liggen.

De staatssecretaris wil de praktijk tegemoet komen. Zij heeft daarvoor een ‘tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ opgesteld. Helaas gaat dit kader op korte termijn niet helpen.

Ook onder het tijdelijk handelingskader mogen grond en baggerspecie niet zomaar meer worden verwerkt, toegepast, gereinigd of gestort. Eerst moet aangetoond zijn dat aan de tijdelijke normen wordt voldaan. Daarvoor moet de concentratie PFAS worden onderzocht. Dit om te bepalen of aanvullende beschermende maatregelen vereist zijn. Maar PFAS zijn moeilijk te traceren en de onderzoekscapaciteit lijkt zeer beperkt. Het gevolg? Lange wachttijden, die weer leiden tot forse vertragingen in projecten. Over die lange wachttijd zijn al Kamervragen gesteld (link), die helaas nog niet zijn beantwoord.

Hoe voorkomt u uitvoeringsproblemen en wie draagt de schade?
Het is zaak om bij lopende- en nieuwe projecten uitvoeringsproblemen vanwege de PFAS-impasse te voorkomen. Hoe doet u dat? En waar kunt u terecht met de schade als gevolg van vertraging?

Voor lopende projecten adviseren wij het volgende:

  • Ga in gesprek met uw contractuele wederpartij over de planning en eventuele meerkosten. Op grond van de UAV en de UAV-GC kunnen deze gevolgen namelijk vaak voor rekening van opdrachtgever komen. De gevolgen van wetgeving waarmee de aannemer bij inschrijving geen rekening heeft kunnen houden dienen namelijk door de opdrachtgever te worden gedragen.
  • Check de reikwijdte van eventuele vergunningen. Handel niet in strijd met zulke vergunningen.

Voor komende projecten kunt u in ieder geval denken aan het volgende:

  • Let er op dat de gevolgen op grond van de UAV en UAV-GC veelal bij de aannemer liggen. Daarmee heeft de aannemer bij inschrijving immers rekening kunnen houden.
  • Kijk bij aanbestedingen kritisch naar de planning. Stel hier vragen over. Schrijf niet onder voorwaarden in, want dan bestaat het risico op ongeldigheid.
  • Wordt er niet aanbesteed? Ga met de opdrachtgever in gesprek over de haalbaarheid van de planning. Doe dat voordat u tot overeenstemming komt met de opdrachtgever.

Vragen of twijfel? Bel ons of mail ons.

Het team van Infense

Naar overzicht actueel >